Історія кафедри

Кафедра машинобудування та прикладної механіки утворена в 1963 році наказом Міністра вищої та середньої спеціальної освіти колишньої УРСР (тоді кафедра різання металів та металорізальних верстатів), остання назва кафедрі надана наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 27 квітня 2016 року № 69/01.
Перший завідуючий кафедрою Могильний Микола Іванович (у подальшому доктор технічних науки професор).

д.т.н., проф. Могильний М.І. завідуючий кафедрою 1963 – 1974 рр.

д.т.н., проф. Могильний М.І.
завідуючий кафедрою
1963 – 1974 рр.

Могильний М.І., випускник вузу, який працював раніше на тепловозобудівному заводі та пройшов шлях від наладчика верстатів до керівника крупного проектно-конструкторського відділу з механізації та автоматизації процесів виробництва. В ті роки до складу кафедри увійшли лабораторії металорізальних верстатів та кабінет з наявними посібниками з теорії різання металів, різального інструменту та металорізальних верстатів. Майно кафедри на день її утворення складало три столи, сім верстатів застарілих моделей, що відслужили свій термін на заводах, не було навіть друкарської машинки. Викладачі розміщувалися в одній кімнаті площею 18 квадратних метрів на вулиці Фрунзе, 110 міста Луганська. У період організації на кафедрі працювали доценти Капцев М.М., Глебко Д.К.; старші викладачі Сидоров В.Х. та Карнаухов І.П.; асистенти Кувичка М.О., Іванкова Н.В. (у подальшому Шеремет); завідуючий лабораторією Бондаренко Д.С.; учбові майстри Макаров Ж.І. (у подальшому переведений в асистенти), Ботвіньєв А.В., Бабцов В.П., Алиферов Ю.В., Скудний М.С., Ковальов Г.А.. Секретарем кафедри була Л.Г. Полянцева.
У 1964 році випускаються перші інженери-механіки денного відділення, а в 1965 році – заочного та вечірнього відділень. За розвиток науково-дослідної роботи у 1967 колектив кафедри відмічений дипломом Виставки досягнень народного господарства (ВДНГ) Союзу Радянських Соціалістичних республік (СРСР). З 1965 року кафедра іменується «Металорізальні верстати та інструменти». В цей час проводиться значна науково-дослідна робота, що направлена на створення та впровадження в промисловість нових технологічних процесів та автоматизованих токарно-давильних верстатів. Результати науково-дослідної роботи успішно впроваджуються на ряді промислових підприємств.
На початку 70-х років на кафедру прийшли висококваліфіковані фахівці-виробничники: кандидати технічних наук, доценти Зарубицький Є.У., Комісарова З.І., Кисельов В.М., Гнедов М.П., Стоянченко С.І. У 1971 році кафедрі було передано двоповерхова споруда. Були придбані сучасні верстати, прилади, пристосування та інструменти, що дало змогу створити нові лабораторії для налаштування повноцінного навчального процесу. Незабаром з’явилися верстати з ЧПУ та перші електронно-обчислювальні машини (ОЕМ). Початок розквіту науково-дослідної роботи припадає саме на 70-ті роки. Слід відзначити, що об’єм госпдоговірних робіт було розвинуто з 350 тис. руб. у 1969 році до 3,5 млн. руб. у 1974 році.
З 1974 року по 1985 рік кафедрою керував кандидат технічних наук, доцент Кисельов В’ячеслав Миколайович.

к.т.н., доц. Кисельов В.М. завідуючий кафедрою 1974 – 1985 рр.

к.т.н., доц. Кисельов В.М.
завідуючий кафедрою
1974 – 1985 рр.

В ці роки придбали визнання та впровадження наукові досягнення кафедри. В 1983 році за розробку нових моделей токарно-давильних верстатів інженер Кочетов І.В. нагороджений золотою медаллю ВДНГ СРСР, доцент Могильний М.І. – срібною медаллю, інженер Фрегер Ю.Л. та доцент Моісєєв В.М. – бронзовими медалями. На ВДНГ СРСР демонструвався верстат для термофрикційної обробки, що створений в лабораторії кафедри. Науковий керівник цієї розробки, доцент (на той час) Зарубицький Є.У. нагороджений срібною медаллю, а група інженерів та викладачів – бронзовими медалями. Загалом кафедра машинобудування та прикладної механіки була 8 раз учасницею ВДНГ СРСР. За результатами науково-дослідних розробок викладачі та співробітники кафедри нагороджені 26 золотими, срібними та бронзовими медалями ВДНГ СРСР. В Радянському союзі користувався великою популярністю довідний посібник «Верстатнику машинобудівнику», який у 1977 сумісно видали Кисельов В.М. та Могильний М.І., а у 1984 році випустили 2-е видання, що було доповнено та перероблено.
У ці роки викладачі кафедри разом зі студентами будували навчальні корпуси, їдальню, спортивний комплекс, бібліотеку. Талановитим організатором студентських будівельних загонів був старший викладач Конський А.П., який відмічений державними нагородами.

Викладачі та співробітники кафедри, 1972 рік

Викладачі та співробітники кафедри, 1972 рік

З 1985 по 1990 роки кафедрою завідував кандидат технічних наук, доцент Хмеловський Геннадій Львович.

к.т.н., доц. Хмеловський Г.Л. завідуючий кафедрою 1985 – 1990 рр.

к.т.н., доц. Хмеловський Г.Л.
завідуючий кафедрою
1985 – 1990 рр.

Розробки кафедри, а саме верстати для токарно-давильної обробки, з 1987 року починають регулярно демонструватися на міжнародних виставках та ярмарках. Значна кількість розробок відмічена грамотами та заохочувальними преміями. В 1988 році вперше на факультеті (тоді ще механічний факультет) захистили докторські дисертації Зарубицький Є.У. та Могильний М.І.
З 1990 по 2000 роки кафедру очолював доктор технічних наук, професор Зарубицький Євгеній Ульянович

д.т.н., проф. Зарубицький Є.У. завідуючий кафедрою 1990 – 2000 рр.

д.т.н., проф. Зарубицький Є.У.
завідуючий кафедрою
1990 – 2000 рр.

Він приділяв велику увагу науково-дослідній роботі молоді та аспірантів, розвитку та удосконаленню матеріально-технічної бази кафедри, росту педагогічної майстерності викладачів. У 1992 році видається перший навчальний посібник «Верстатне обладнання автоматизованого виробництва», що підготовлено на кафедрі на російській та українській мовах (автор Кисельов В.М.). В цей період захищають дисертації Плахотник В.А., Костіна Т.П., Кроль О.С., Мелконов Л.Д., Покінтелиця М.І., Дейнека І.Г. За успіхи в педагогічній та науковій роботі доктору технічних наук, професору Зарубицькому Є.У. присвоєно звання «Почесний професор СНУ ім. В. Даля» (2000 рік).
З 2000 по 2009 рік кафедрою керував Покінтелиця Микола Іванович (у подальшому док-тор технічних наук, професор).

к. т. н., доц. Покинтелица Н.И. Заведующий кафедрой 2000-2009 г.г.

д.т.н., проф. Покінтелиця М.І.
завідуючий кафедрою
2000 – 2009 рр.

Крім базових спеціальностей, по яким здійснювалася підготовка фахівців, кафедра відкриває спеціальність «Обладнання переробних і харчових виробництв», а в 2001 році – «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування». Це стало основою для створення в університеті нової кафедри «Легка і харчова промисловість» (у наступний час кафедра технологій легкої промисловості).
У 2005 році кафедра уклала договір про науково-технічне співробітництво с Російським науково-дослідним центром «Автоматизоване проектування машин» (м. Корольов) – провідним розробником інтегрованих систем автоматичного проектування (САПР) та започаткувала комплексне використання САПР в навчальному процесі при виконанні курсового та дипломного проектування, для проведення наукових досліджень, зокрема, програмний комплекс APM WinMachine, який включає параметричний креслярсько-параметричний редактор, інформаційну та графічну базу даних, електронний посібник, модулі інженерних розрахунків, інструментарій для розрахунку напряжено-деформованого стану методом кінцевих елементів, засобів аналізу динамічного стану механічних конструкцій та їх стійкості. Під редакцією проф. Кроля О.С. починають видаватися перші навчальні посібники з проектування металорізальних верстатів та систем з використанням САПР APM WinMachine.
З 2009 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Соколов Володимир Ілліч.

д.т.н., проф. Соколов В.І. завідуючий кафедрою з 2009 р.

д.т.н., проф. Соколов В.І.
завідуючий кафедрою з 2009 р.

У цей час на кафедру приходить плеяда молодих науковців, яка успішно захищає кандидатські дисертації з наукової спеціальності «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», Ніколаєнко А.П., Шумакова Т.О., Мелконов Г.Л., пізніше Романченко О.В. Разом з доцентом Міциком А.В. вони формують кістяк нового покоління наукової школи вібраційної обробки, що набула широкого визнання в Україні та за кордоном. Під керівництвом доцентів Мелконова Л.Д. та Мелконова Г.Л. отримують новий розвиток комплексні дослідження з оптимізації та програмної реалізації режимів різання важкооброблюємих матеріалів. Активні дослідження починають проводитися в галузі удосконалення автоматичних електрогідравлічних приводів спеціального технологічного обладнання. По даній тематиці в 2014 році Таванюк Т.Я. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Автоматизація процесів керування». Під керівництвом професорів Соколова В.І., Кроля О.С. на кафедрі виконуються держбюджетні та госпдоговірні науково-дослідні роботи. Кафедра щорічно представляє доклади на міжнародних науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном.

Викладачі та співробітники кафедри, 2011 рік

Викладачі та співробітники кафедри, 2011 рік

З 2011/2012 року кафедра організувала та почала проведення навчального процесу підготовки бакалаврів та магістрів для іноземних студентів на англійській мові, що стало здійсненим завдяки роботі, у першу чергу, професора Харламова Ю.О. та доцента Ніколаєнко А.П.
Серед випускників кафедри та колишніх студентів представники багатьох країн миру, у тому числі, Болгарії, Куби, Польщі, Німеччини, Росії, Білорусії, Туркменістану. Іраку, Лівії, Еретрії, Нігерії, Індії, Кувейту, Йорданії та ін.
У 2011 році кафедра видає свій перший підручник з грифом Міністерства освіти і науки України «Проектування металорізальних верстатів в середовищі APM WinMachine» (автори Кроль О.С, Шевченко С.В., Соколов В.І.), а також випускає видання цього підручника російською мовою (2012 р.).
В 2012 році студент групи ММ-371 Бурлаков Є.І. став переможцем міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прогресивні напрямки розвитку машинобудівних галузей і транспорту» (м. Севастопіль, 2012 р.). Його робота перемогла в Х Міжнародному конкурсі «Майбутні аси комп1ютерного 3D-моделювання» в категорії до 200 деталей у зборці, що був проведений групою компаній «АСКОН» в 2012 р. у м. Москва. В 2014 р. одразу дві роботи студентів кафедри стали срібним і бронзовим призерами ХII Міжнародного конкурсу «Майбутні аси комп’ютерного 3D-моделювання», що був проведений групою компаній «АСКОН» у м. Санкт-Петербург (наук. керівник проф. Кроль О.С.)

Випуск магістрів 2012 р.

Випуск магістрів 2012 р.

Проект багатоопераційного металорізального верстату моделі СВМ1ПФ4 студента групи ММ-391 Сухорутченка І.А. завоював срібну медаль конкурсу в самій престижній «тяжкій» ваговій категорії – понад 1000 деталей у зборці. Проект визнаний як видатне досягнення в області 3D-моделювання. Проект спеціалізованого шестишпиндельного фрезерно-свердлильного верстату моделі СФ16МФ3 студента групи ММ-391 Журавлева В.В. завоював бронзову медаль в «середній» ваговій категорії – до 1000 деталей у зборці. Його проект визнаний найбільш цікавим в плані максимального використання прикладних бібліотек КОМПАС та інструментарію рендерінгу. Студент групи ММ-151 Фіронов Д.В. став переможцем у 15-му Міжнародному конкурсі «Майбутні Аси Цифрового Машинобудування» (2017 р.) Його проект «4-х вісний обробний центр ОЦ5В» завоював срібну медаль в категорії понад 1000 3D-моделей у зборці. Студенти кафедри щорічно приймають участь в Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних конференціях, конкурсах та олімпіадах, де неодноразово становились переможцями та призерами.

1-12

Викладачі кафедри з випускниками 2013 року в музеї університету

 

1-11

Викладачі та співробітники в лабораторії кафедри, 2014 рік

Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію на сході України, кафедра разом з університетом с початку 2014/2015 навчального року продовжила свою науково-освітню діяльність у м. Сєвєродонецьку з наіменуванням «Машинобудування, верстати та інструменти».
У наступний час кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за 1, 2-м рівнями освітньої діяльності за спеціальністю 131 – Прикладна механіка та 133 – Галузеве машинобудування зі спеціалізаціями: металорізальні верстати та системи; інструментальне виробництво; обладнання електронної промисловості; обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв; за 3-м рівнем освітньо-наукової діяльності за спеціальністю 131 – Прикладна механіка.
Основні дисципліни, які викладає кафедра: теоретична механіка; механіка деформівного твердого тіла; теорія механізмів і машин; деталі машин і основи конструювання; технологія машинобудування; теоретичні основи теплотехніки; гідравліка, гідромашини та гідропневмоприводи; теорія різання; різальний інструмент; теорія автоматичного керування технологічними системами; металорізальні верстати та системи; програмування верстатів з ЧПК; інструментальне виробництво; мехатроніка; обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв; методи оптимізації технологічних систем та ін.
Основні напрями наукової діяльності кафедри: оптимізація верстатних систем із застосуванням інтегрованих САПР; удосконалення автоматичних приводів спеціального технологічного обладнання; підвищення ефективності процесів віброобробки та розробка нових технологій обробки матеріалів в машинобудуванні. Професори кафедри мають у Scopus h-index 5 і вище.

лето16

На засіданні кафедри машинобудування та прикладної механіки, літо 2016 року

З 2016/2017 навчального року кафедра іменується «Машинобудування та прикладна механіка» і має на початок 2020 року в складі наступних викладачів та співробітників: завідуючий кафедрою, професор, д.т.н. Соколов В.І., професор, д.т.н. Харламов Ю.О., професор, к.т.н. Кроль О.С., доцент, к.т.н. Міцик А.В., доцент, к.т.н. Ніколаєнко А.П., доцент, к.т.н. Шумакова Т.О., доцент, к.т.н. Мелконов Г.Л., доцент, к.т.н. Романченко О.В., доцент, к. ф.-м. н. Черніков М.Г., доцент, к.т.н. Логунов О.М., старший викладач Чернікова І.Д., провідний інженер Браславська О.В., старший лаборант Бариш А.О.
Кафедра машинобудування та прикладної механіки зустрічає 100-річчя СНУ ім. В. Даля на третьому місці загальноуніверситетського рейтингу. Це переконливо свідчить про високий рівень науково-освітньої діяльності, досягнення у розвитку матеріально-технічної бази та плідну співпрацю з міжнародними науковими і благодійними організаціями, а також дає впевненість у подальшому розвитку колективу та його вклад у відбудову університету.
Більш детальну інформацію про кафедру можна узнати на її сайті mpm.snu.edu.ua