Портфоліо освітньої програми “Галузеве машинобудування”

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Опис ОП

ОП та додатки до неї

Навчальний план

Робочі навчальні програми дисциплін та силабуси навчальних дисциплін

Відомості про склад групи забезпечення

Результати опитувань стейкголдерів

Відгуки роботодавців

Матеріали щодо акредитації ОП